• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dat is wat voor ons en onze klanten telt! Wij van COBRA FIT ontvangen jou in een luxe gelegen studio aan de rand van het centrum in Groningen. Onze studio is ingericht om jou snel op je gemak te stellen. Wil jij werken aan jouw fysieke gesteldheid en gezondheid? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

A) De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

B) Uitstel van betaling betekent uitstel van training. Kosten van openstaande betalingen na een betalingstermijn worden verhoogd met 5%.

C) Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee het recht om nog later de afspraak in te halen.

D) Als de klant de afspraak 24 uur van tevoren af zegt heeft de klant het recht om de training dezelfde kalenderweek in te halen. Doet de klant dit niet, dan gaat de training verloren.

E) Indien de klant geen gebruik kan maken van de wekelijkse EMS-training i.v.m. noodgevallen of vakantie, kan de klant deze de eerstvolgende week inhalen. Indien de klant de les niet binnen 14 dagen inhaalt, verliest de klant daarmee het recht om nog later de afspraak in te halen.

F) Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst een maand stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij COBRA FIT. Als u geen contact met COBRA FIT opneemt, wordt ervan uitgegaan dat u weer hersteld bent. Deze overeenkomst wordt dan weer geactiveerd. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e.d. zodat u niet aan enige fysieke activiteit kunt doen. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid e.d. is het niet mogelijk om uw overeenkomst stop te zetten.

G) COBRA FIT behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren of de relatie (klant) met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contracttermijn overschrijdt, zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

H) In het geval dat COBRA FIT als gevolg van overmacht tijdelijk hun verplichting niet kan nakomen, hebben zij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst, haar verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan COBRA FIT de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.

I) COBRA FIT behoudt zich het recht om een vervangende les voor de klant te organiseren indien de trainer niet in staat is de verplichting na te komen.

K) De klant verklaart zich bewust te zijn dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen zonder dat dit ontstaan is uit nalatig handelen van COBRA FIT.

L) COBRA FIT en COBRA FIT medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies.

N) De klant is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens en/of na de training te melden evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

M) De klant is niet toegestaan met de medewerker een andere overeenkomst aan te gaan buiten beheer van COBRA FIT.

N) In alle overige gevallen waarin de algemene bepalingen niet voorzien, beslist COBRA FIT.

O) Mocht er na afloop van deze overeenkomst sprake zijn van een vervolgtraject, blijven de hier genoemde bepalingen van kracht.

P) Bij opzegging van het abonnement na het aflopen van het ondertekende contract met een looptijd van 12 maanden geldt een opzegtermijn van 30 dagen ná het eerstvolgende incasso.

Q) Voor verdere algemene voorwaarden en privacyverklaring verzoekt COBRA FIT de klant om deze op de website: www.cobrafit.nl door te lezen. Deze voorwaarden zijn altijd van kracht wanneer de klant deze overeenkomst ondertekent.

R) Op deze overeenkomst is slechts het Nederlands recht van toepassing.

Wordt ook cobra fit

Social

house icon

XBody is medisch gecertificeerd EMS elektrotherapie wordt wereldwijd ingezet door medici en paramedici.

Onze EMS-apparatuur van X-Body draagt de volgende medische certificaten:

IEC 60601 medical safety en 93/42/EEC

xbody logo

© 2024 Cobra Fit